To forum używa ciasteczek
To forum wykorzystuje ciasteczka do przechowywania danych logowania jeśli jesteś zarejestrowany, lub Twojej ostatniej wizyty, jeśli nie jesteś. Ciasteczka to małe dokumenty tekstowe przechowywane na komputerze; Ciasteczka ustawiane na tym forum mogą być używane tylko na tej stronie i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Ciasteczka na tym forum śledzą również określone tematy, które przeczytałeś i kiedy je ostatnio przeczytałeś. Potwierdź, czy akceptujesz lub odrzucasz ustawienia tych ciasteczek.

Ciassteczka zostaną zapisane w przeglądarce niezależnie od wyboru, aby zapobiec ponownemu zadaniu tego pytania. Będziesz mógł zmienić ustawienia ciasteczek w dowolnym momencie, korzystając z linku w stopce.


Forum Słupiarze - Regulamin forum

Na forum zabrania się publikowania treści prowokacyjnych, obraźliwych, erotycznych, rasistowskich, faszystowskich itp. Zabrania się również pisania zbędnych, nie wnoszących nic do tematu wypowiedzi.
Rejestrując się na tym forum dyskusyjnym oświadczasz, że masz świadomość iż NIE WOLNO Ci pisać postów łamiących te zasady.
Jeśli złamiesz któreś z tych postanowień, narazisz się na możliwość usunięcia konta lub zbanowania używanego przez Ciebie adresu IP.
Żadne z Twoich danych podanych podczas rejestracji na forum nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z działalnością forum ani przekazywane osobom trzecim.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zapoznałeś(aś) się z regulaminem, polityką prywatności oraz zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami i innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.

Regulamin forum dyskusyjnego


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin forum dyskusyjnego (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu parlamentarny.pl (zwanego dalej także "Forum").
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Daniela Szymkowiaka z siedzibą przy ul. Pawłówek 8 62-500 Konin
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
5. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
6. Daniel Szymkowiak zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. Daniel Szymkowiak nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Daniel Szymkowiak zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.
8. Daniel Szymkowiak zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Daniel Szymkowiak prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowania przemocy i agresji;
e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszania praw wydawcy portalu;
j) umieszczania linków do prywatnych stron www;
k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechniania danych teleadresowych;
m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Daniel Szymkowiak apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Daniel Szymkowiak jest zabronione.
7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Daniel Szymkowiak zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.
8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

§3 Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Daniel Szymkowiaka do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4 Postanowienia końcowe

1. Daniel Szymkowiak nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Daniel Szymkowiaka i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Daniel Szymkowiak nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Daniel Szymkowiak zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. Daniel Szymkowiak zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
5. Daniel Szymkowiak dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: admin_forum@PROFMAN.pl.
7. Daniel Szymkowiak może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Daniel Szymkowiak.
8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
9. Daniel Szymkowiak zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.


Silnik Mybb   MasterStyle By Wojtas
Polskie tłumaczenie     Mybboard.pl